Obchod

Příběh mé duše - Majesty Oscar

0 249.00

Inspirující vyprávění ženy, která dokázala změnit svůj osud.

PŘÍBĚH MÉ DUŠE

Napsáno podle skutečných událostí.

Autorka Majesty Oscar nabízí svým čtenářům průřez životem ženy, která je zkoušená osudem. Její krása spočívá v upřímnosti, opravdovosti a v silné víře v samu sebe. K tomu ale potřebovala ujít dlouhou trnitou cestu, na které mnohokrát padla na kolena. Nevzdala se však. Šla dál. Nic a nikdo ji nezlomil. Její víra se jí začíná vyplácet, neboť těžkostí ubývá a ona jde vstříc životu, který si vždy přála žít.

 • Celý název: Příběh mé duše
 • Autor: Majesty Oscar
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Pevná
 • Počet stran: 112
 • EAN: 9788090528208
 • ISBN: 978-80-905282-0-8
 • Hmotnost: 262 g
 • Nakladatelství: Manhattan, N.Y.
 • Rozměr (V׊): 200×141 mm
 • Datum vydání: 16. listopad 2012

An inspiring story of a woman who managed to change her own life

The Story of My Soul

Based on a true story.

The author, Oscar Majesty offers his readers an insight into the life of a woman, who is tested by fate. Her beauty is in her honesty, truth and a strong belief in herself. To find this belief in herself, she had to walk a long and tough journey, which knocked her down several times. She did not give up. She kept walking. Nothing and nobody could break her. Her belief in herself started to pay off, as the difficult moments declined and she opened her arms to a new life which she always wanted to have.

 • Name: The Story of My Soul
 • Author: Oscar Majesty
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Hardcover
 • Pages: 112
 • EAN:: 9788090528208
 • ISBN: 978-80-905282-0-8
 • Publisher: Manhattan, N. Y.
 • Dimensions: 200 x 141mm|262 g
 • Publication Date: 16 November 2012

Šalamounovi andělé - Doreen Virtue

1 328.00

Šalomounovi andělé

Král Šalomoun dokázal využít samotnou energii vesmíru, aby postavil chrám a dosáhl moudrosti a všech podob bohatství, jež život nabízí. To jediné, co postrádal, byla opravdová láska. Makeda, královna ze Sáby, byla mladá a plná touhy poznávat svět. Během své dlouhé cesty, na jejímž konci se měla setkat s králem Šalomounem, nahlédla do tajů říše džinů a naučila se pracovat s magickým světlem slunce a měsíce, přesto stále nevěděla, jak uchopit svůj život pevně do rukou. Šalomounovi andělé, první román z pera Doreen Virtue, je kulturně přesným vyobrazením doby, založeným na pečlivém studiu historických, biblických a archeologických faktů. Dozvíte se v něm, jak setkání Šalomouna a Makedy navždy změnilo jejich život. Podíváte se na svět očima královny ze Sáby a objevíte dávná tajemství, která ukrýval Šalomounův chrám, postavený bez jediného pracovního nástroje. Zjistíte, jakou roli hráli archandělé a posvátná geometrie ve Zjevení a božské magii. Kouzelný a romantický příběh Šalomouna a Makedy vás bude inspirovat ještě dlouho poté, co jej přečtete.

 • Celý název: Šalomounovi andělé
 • Autor: Doreen Virtue
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Pevná
 • Počet stran: 216
 • EAN: 9788073367275
 • ISBN: 978-80-7336-727-5
 • Tloušťka: 19 mm
 • Hmotnost: 280 g
 • Nakladatelství: Fontána
 • Rozměr (V׊): 205×145 mm
 • Datum vydání: listopad 2013

Solomon’s Angels

King Solomon knew how to utilize universal energies to build his temple, to achieve wisdom and experience the many faces of richness that life offers. The only thing he was missing was true love. Makeda, the Queen of Sheba was young and filled with desire to explore the world. On her long journey to meet with King Solomon, she found the secret world of the Jinn and learned how to work with the magical light of the sun and the moon, but she still did not know how to take control of her own life. Solomon’s Angels is the first novel by Doreen Virtue, which is a culturally accurate illustration of a time that is based on well-researched, historical, biblical and archaeological information. You will learn how the meeting of King Solomon and Queen Makeda changed both their lives. You will get to see the world through the eyes of the Queen of Sheba and will discover the ancient secrets behind how Solomon’s temple was built without a single working tool. You will discover the role of archangels and the secret geometry in the Revelations and divine magic. The magical and romantic story of Solomon and Makeda will inspire you long after you have finished reading it.

 • Name: Solomon’s Angels
 • Author: Doreen Virtue
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Hardcover
 • Pages: 216
 • EAN:: 9788073367275
 • ISBN: 978-80-7336-727-5
 • Publisher: Fontana
 • Dimensions: 205 x 145 x 19mm|280 g
 • Publication Date: November 2013

Dalajlámova kočka a umění příst - David Michie

2 229.00

Dalajlámova kočka a umění příst

Než dalajlama odjede na přednáškové turné do Ameriky, uloží své milované kočce Jesce (JSK, Její Svatosti Kočce) určitý úkol: objevit pravou příčinu štěstí. Plnění úkolu zavede kočku do netušených dobrodružství! Napínavá honička ulicemi McLeod Gandže ji dovede k nečekanému zjištění o tom, jak je nebezpečná sebestřednost. Setkání s tajemným jogínem Tarčinem jí odhalí vlastní minulost – což má dramatické následky pro nás pro všechny. Útržky rozhovorů, které vyslechne v Himálajské literární kavárně, jí pomůžou odhalit podobnosti mezi vědou a buddhismem v klíčovém tématu štěstí – ať už při tom poslouchá vážené univerzitní profesory a psychology, vysoce postavené lamy nebo slavné spisovatele. Jiskřivá moudrost, srdečnost a kapka rošťáctví v Dalajlamově kočce a umění příst nám kouzelným způsobem ukazuje, proč se z Jesky stává jedna z nejmilovanějších koček na světě. Jaký je tedy skutečný důvod předení? Toto tajemství dalajlama šeptem prozradí, až se vrátí z cesty – jenom uším Jesky a těm, s nimiž má jeho kočka karmické spojení… což jste, milí čtenáři, právě vy!

 • Celý název: Dalajlamova kočka a umění příst
 • Autor: David Michie
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Pevná
 • Počet stran: 256
 • EAN: 9788073702861
 • ISBN: 978-80-7370-286-1
 • Tloušťka: 25 mm
 • Hmotnost: 305 g
 • Nakladatelství: Synergie
 • Rozměr (V׊): 197×127 mm
 • Datum vydání: 2. květen 2014

The Dalai Lama’s Cat and the Art of Purring

Before the Dalai Lama leaves for his teaching tour to America, he gives his beloved cat Jessie (His Holiness’s Cat) homework: to discover the true cause of happiness. Jessie does not realize what adventures this task brings her! A hair-raising chase through the streets of McLeod Ganj results in a realization about the dangers of self-esteem. A meeting with the mysterious Yogi Tarchen reveals her past – which has dramatic consequences for all of us. Overheard conversations between university professors and psychologists, highly ranked lamas and famous writers who meet at the Himalaya Book Café help her discover the details between science and Buddhism on the key subject of happiness. Sparkling wisdom, cordiality and a bit of mischief in the Dalai Lama’s Cat and the Art of Purring is a magical way to show us why Jessie is becoming one of the most loved cats in the world. What is the truth behind purring? The Dalai Lama whispers his secret from his return trip only into the ears of his cat and those with whom she has a karmic connection - those, dear readers, means you!

 • Name: The Dalai Lama’s Cat and the Art of Purring
 • Author: David Michie
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Hardcover
 • Pages: 256
 • EAN:: 9788073702861
 • ISBN: 978-80-7370-286-1
 • Dimensions: 197 x 127 x 25mm| 305g
 • Publisher: Synergie
 • Publication Date: 2.5.2014

Miluj sám sebe - David R.Hamilton, Ph.D.

3 269.00

Miluj sám sebe

Když si vědec David Hamilton uvědomil, že ho nedostatek sebelásky v životě omezuje stovkami drobností i několika významnými způsoby, vymyslel experiment, v který sám na sobě vyzkoušel. Více než rok studoval nejnovější výzkumy z oblasti chemie mozku, neurovědy, psychoterapeutických technik a metod osobního rozvoje a sestavil 27 účinných cvičení, která nejdříve sám vyzkoušel a nyní je předkládá čtenářům, aby jim pomohl opravit vztah, který mají sami k sobě. Navštivte autorovu tělocvičnu sebelásky!

 • Celý název: Miluj sám sebe
 • Autor: David R. Hamilton
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Brožovaná
 • Počet stran: 224
 • EAN: 9788026504269
 • Nakladatelství: BizBooks
 • Rozměr (V׊): 205×145 mm
 • Datum vydání: 21. říjen 2015

The Science of Self-Love

When scientist David Hamilton came to the realization that his lack of self-love was limiting him in hundreds of little ways and in some major ways too, he invented an experiment, which he tested on himself. For more than a year he studied the latest research in the areas of a brain chemistry, neuroscience, psychotherapeutic techniques and methods of personal development and he put together 27 effective exercises which he first tested on himself and now he offers them to his readers, to help them to improve the relationship they have with themselves. Visit the author’s “gym of self-love!”

 • Name: The Science of Self-Love
 • Author: David R. Hamilton
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Paperback
 • Pages: 224
 • EAN:: 9788026504269
 • Publisher: BizBooks
 • Dimensions: 205 x 145mm
 • Publication Date: 21 October 2015

Žijte neočekávaný život

4 349.00

Žijte neočekávaný život

12 týdnů pro váš plán B na smysluplnou a plnohodnotnou budoucnost bez dětí. Na celém světě se miliony žen dožívají čtyřiceti padesáti let, aniž by měly dítě. I když některé z nich nemají děti z vlastní vůle, většina žen děti chtěla a jsou bezdětné kvůli různým zdravotním či jiným okolnostem. Většina lidí si myslí, že ženy bez dětí buď "nemohly" nebo "nechtěly" být matkami. Pravda je mnohem složitější. Jody Day chtěla mít děti, ale nevyšlo jí to. Ve čtyřiačtyřiceti letech si uvědomila, že už je pozdě. Byla to nejtěžší chvíle jejího života a následujících několik let prožila ve smutku, zoufalství a v osamění. Nakonec našla svou cestu a založila Gateway Women Network, organizaci, která pomáhá tisícům žen po celém světě. Autorka v knize otevírá tabu bezdětnosti a poskytuje srozumitelný a praktický 12týdenní plán, podle kterého se ženy mohou vyrovnat se svým smutkem a žít dál kreativní, šťastný, smysluplný a plnohodnotný život bez dětí. Zajisté pomůže i Vám!

 • Celý název: Žijte neočekávaný život
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • EAN: 9788073904548
 • Nakladatelství: Omega
 • Datum vydání: 23. leden 2017

Living the Life Unexpected

12 weeks to Your Plan B for a fulfilling and a meaningful future without children. Around the world, millions of women are reaching their mid forties and fifties without having any children. Even though some women are childless by choice, many others are childless because of health issues or other circumstances. People think that childless women either “could not “ or “did not want” to be mothers. The truth is more complex. Jody Day wanted to have children but it did not work out. At the age of forty-four she realized that it was too late. It was the toughest time in her life; she spent years living in grief, despair and loneliness. In the end she found her way and founded The Gateway Women Network, helping thousands of women worldwide. In her book Living the Life Unexpected, Jody talks about the taboo of childlessness and provides a practical 12 week plan for women to help them deal with grief and how to live creative, happy, fulfilling and meaningful lives without children. Without a doubt this book will help anyone!

 • Name: Living the Life Unexpected
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • EAN:: 9788073904548
 • Publisher: Omega
 • Publication Date: 23 January 2017

Zvolte sebe! - James Altucher

5 349.00

Zvolte sebe!

"Po celý život se bojíme prázdnoty. Toužíme vyplnit ji láskou, penězi, radostmi, čímkoli, co by mohlo oddálit konečno. Ale všechno tohle nestačí. To, čím jsme prázdnotu vyplnili, podléhá rozkladu. Rozkladu nepodléhá jedině samotná prázdnota. Zjistil jsem, že nejlepší způsob, jak tuto prázdnotu vyplnit, je nehledat vnější motivaci, nýbrž zažehnout vnitřní oheň, který nikdy neuhasne."

Vezměte svět do svých rukou!

Tato kniha představuje doslova revoluční pohled na svět byznysu, na zaměstnance a zaměstnavatele a nakonec i na nás samé. Vše, co se zdálo stabilní a důležité už neplatí. Nové technologie nahradily potřebu korporací zaměstnávat další a další lidi, snižuje se počet pevných pracovních míst a nabízí se především krátkodobé pracovní příležitosti a zaměstnání na dobu určitou. Dozvíte se, jak v takové situaci obstát, jak nebýt závislí na jediné osobě (svém zaměstnavateli), jak je důležité mít vlastní cíle, jak se stát strojem na nápady, jak zůstat v každé situaci otevření a nebát se nových věcí a změn, ale naopak jak je využít ve svůj vlastní prospěch.

 • Celý název: Zvolte sebe!
 • Podnázev: Změňte svůj život. Buďte šťastní. Vydělejte miliony. Prožijte svůj sen.
 • Autor: James Altucher
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Brožovaná
 • Počet stran: 280
 • EAN: 9788073703196
 • ISBN: 978-80-7370-319-6
 • Tloušťka: 15 mm
 • Hmotnost: 325 g
 • Nakladatelství: Synergie
 • Rozměr (V׊): 205×135 mm
 • Datum vydání: leden 2015

Choose Yourself!

“We are scared of emptiness our entire lives. We desire to fill our lives with love, money, and happiness, anything that could delay the end. But all of this is not enough. What we fill the emptiness with crumbles away. The only thing that does not crumble away is the emptiness itself. I realized that the best way to fill this emptiness is not to search for internal motivation but to light up an internal fire that lasts forever.”

Be your own master!

This book represents a revolutionary view of the world of business, employees and employers as well as our own lives. Everything that appeared to be stable and safe, no longer is. New technologies have replaced corporation’s need for new employees; permanent jobs disappeared and have been replaced by short term or fixed term jobs. This book will teach you how to survive, be independent, have your own goals, and be an entrepreneur of your own ideas, to be open-minded and flexible as well as approachable and also how to benefit from your own success.

 • Name: Choose Yourself! Change Your Life, Be Happy, Make Millions, Live the Dream
 • Author: James Altucher
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Paperback
 • Pages: 280
 • EAN:: 9788073703196
 • ISBN: 978-80-7370-319-6
 • Publisher: Synergie
 • Dimensions: 205 x 135 x 15mm|325 g
 • Publication Date: January 2015

Zachránila mě slza - Angele Liebyová

6 249.00

Zachránila mě slza

Skutečný příběh ženy, která se probere z umělého spánku, ale nemůže se hýbat ani komunikovat. Ostatní se domnívají, že je v kómatu, přestože ona sama všechno slyší a vnímá. Bojí se, že ji lékaři nechají odpojit od přístrojů (tato možnost se před ní probírá s rodinou) nebo přistoupí k odběru orgánů, jelikož se kdysi zavázala k dárcovství. Tento stav trvá přibližně dva týdny a lékaři už jejím příbuzným nedávají naději. Potom si však dcera, která právě sedí u matčiny postele a mluví na ni, všimne, že Angele po tváři stéká slza.

 • Celý název: Zachránila mě slza
 • Autor: Angele Liebyová
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Pevná
 • Počet stran: 184
 • EAN: 9788024925639
 • ISBN: 978-80-249-2563-9
 • Hmotnost: 259 g
 • Nakladatelství: Ikar
 • Rozměr (V׊): 200×125 mm
 • Datum vydání: listopad 2014

Rescued by a Teardrop

A true story of a woman who woke up from an induced sleep, unable to move or communicate. Everyone around Angele believes she is in a coma despite her being able to hear and understand everything around her. She worries that doctors will switch off her life support (this is discussed in front of her with her family) or that doctors will decide for organ donation, which she signed up for many years ago. This situation lasts two weeks and doctors do not give her relatives any good news. One day when her daughter sits by her side and talks to her, she notices that Angele has a tear running down her face.

 • Name: Rescued by a Teardrop
 • Author: Angele Lieby
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Hardcover
 • Pages: 184
 • EAN:: 9788024925639
 • ISBN: 978-80-249-2563-9
 • Publisher: Ikar
 • Dimensions: 200 x 125 mm|259 g
 • Publication Date: November 2014

Jíst, spát, jít. Jíst, spát, jít. - Janet Hall

7 199.00

Jíst, spát, jít. Jíst, spát, jít. - Janet Hall

Jako poutník se člověk stává „chodcem ve dvou světech“ – jde na průsečíku viditelného, fyzického světa před svýma očima a neviditelného, netělesného světa za svýma očima, a celou dobu se snaží udržet sám sebe v rovnováze přesně na hraně, kde se oba tyto světy překrývají. Pouť je cesta plná nebezpečí, nároků, nalézání a náhod, cesta obnovující a odměňující, a během ní je třeba kráčet odhodlaně, soustředěně a cituplně po obou stezkách zároveň.

Janet Hallová ušla v průběhu deseti let na poutních cestách tisíce kilometrů. Není vyznavačkou žádného konkrétního náboženství ani stoupenkyní nějakého určitého učení, směru nebo ideologie. Je obyčejný člověk, který náhodou narazil na cosi, co mu změnilo celý život. V této knize najdete shrnutí všeho, co na svých poutích zažila a pochopila.

Pouť je závažná a náročná cesta, při níž se poutník pěšky přesouvá na určité místo a při níž žádá a přijímá cosi, co je pro něj důležité. Účelem této cesty je fyzická a duchovní obroda, ozdravení, oživení, omlazení a načerpání nových sil. Už od dávných dob byla cesta pro poutníky prostředkem jak dojít uzdravení, požehnání, odpuštění, řešení problému, jak získat materiální či duchovní prospěch nebo dospět k takové či onaké změně – pokaždé šlo o hluboce procítěné podněty, které poutník zoufale potřeboval vyřešit, aby „napravil“ svůj život, ale protože sám neměl dostatek sil, musel se obrátit na jakéhosi Prostředníka, který by se za něj přimluvil a donesl jeho modlitby příslušné Vyšší moci na nebesích. Poutnictví je tedy současně fyzická a duchovní cesta podnikaná za tímto účelem na dvou souběžných rovinách – vnější, horizontální, fyzické pouti „s nohama na zemi“ a současně vnitřní, vertikální, nefyzické, neviditelné cestě uvnitř naší mysli, v níž se snažíme vytvořit a udržet ideální obraz štěstí a zdaru.

 • Celý název: Jíst Spát Jít Jíst Spát Jít
 • Podnázev: Průvodce jedním z nejmagičtějších způsobů cestování - poutnictvím
 • Autor: Janet Hall
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Brožovaná
 • Počet stran: 168
 • EAN: 9788073703844
 • ISBN: 978-80-7370-384-4
 • Tloušťka: 12 mm
 • Hmotnost: 176 g
 • Nakladatelství: Synergie
 • Rozměr (V׊): 182×133 mm
 • Datum vydání: květen 2015

Eat Sleep Walk Eat Sleep Walk: A Companion to one of the most magical of all journeys - Pilgrimage

As a pilgrim, a man is “a walker in two worlds” – he walks at the intersection between the visible, physical world in front of his eyes and the invisible, non-physical light behind his eyes, trying at all times to keep his balance, exactly on the edge, in the place where both worlds overlap. The journey is full of risk, demands, discovery and incidents, a journey of recovery and reward, and it requires determination, focus and a feeling of being on both paths at once. Janet Hall has walked as a pilgrim, over the course of ten years, thousands of kilometers. She does not believe in any particular religion nor is she is a supporter of any type of doctrine, movement or ideology. She is an ordinary person who found a sense of life in pilgrimage, which changed her life. This book is a summary of everything she has experienced and realized. Pilgrimage is an important and challenging journey, during which a pilgrim walks to a certain place and requests and accepts everything important for him. The aim of this journey is a physical and a spiritual rebirth, healing, revival, rejuvenation and gaining of new power. Since ancient times pilgrims walked to find healing for themselves, blessing, forgiveness or to resolve problems; to find a material or spiritual benefit, or to find change – it was a deeply emotional journey filled with emotional stimulus that a pilgrim needed in order to resolve, or to “repair” his life. However he himself did not have enough strength and had to ask for help from a Mediator who would speak up for him and would carry his prayers to the Higher Power. Pilgrimage is therefore a physical and a spiritual journey undertaken for this purpose in two parallels – an internal, horizontal, physical journey “with both feet on the ground” and simultaneously an internal, vertical, non-physical, invisible journey inside our mind, in which we are trying to create and capture our ideal picture of happiness and success.

 • Name: Eat Sleep Walk Eat Sleep Walk: A Companion to one of the most magical of all journeys - Pilgrimage
 • Author: Janet Hall
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Paperback
 • Pages: 168
 • EAN:: 9788073703844
 • ISBN: 978-80-7370-384-4
 • Dimensions: 182 x 133 x 12mm| 176g
 • Publisher: Synergie
 • Publication Date: May 2015

Vesmírné zákony - Diana Cooper

8 328.00

Vesmírné zákony

Pokud řídíte auto, aniž byste znali pravidla silničního provozu, bude vaše cesta velmi náročná a chaotická. Jestliže si však tato pravidla osvojíte a začnete je prakticky používat při řízení, bude vaše cesta bezpečná a příjemná. A stejně tak existují pravidla života na Zemi, která najdete v této inspirující a praktické knize. Se svým darem inspirovat a povzbuzovat druhé vás v ní Diana Cooper názornou a jednoduchou formou seznámí s 36 duchovními zákony, které řídí život na Zemi. Jednotlivé zákony živě dokládá na pravdivých příbězích ze života nejrůznějších lidí a své vyprávění obohacuje řadou metafor, které vám pomohou lépe pochopit uvedené duchovní zákony. Tato kniha vám zajímavým a názorným způsobem ukáže, jak můžete dosáhnout pocitu štěstí, naplnění, prosperity, úspěchu a tělesné i duševní pohody. Začněte uplatňovat uvedené duchovní zákony ve svém životě a objevíte klíče k ráji na Zemi.

 • Celý název: Vesmírné zákony
 • Podnázev: Klíč ke šťastnému životu
 • Autor: Diana Cooper
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Brožovaná
 • Počet stran: 236
 • EAN: 9788073368180
 • ISBN: 978-80-7336-818-0
 • Tloušťka: 22 mm
 • Hmotnost: 282 g
 • Nakladatelství: Fontána
 • Rozměr (V׊): 200×138 mm
 • Datum vydání: březen 2016

Laws of Universe: A key to Happy Life

If you drive a car without knowledge of the road rules, your journey will be difficult and chaotic. If you learn the road rules and how to apply them, your journey will be safe and pleasant. In this inspiring and practical book you will learn that rules of life on Earth work in the same way. Diana Cooper’s gift to inspire and encourage others in a graphic and simple way will introduce you to 36 spiritual Laws of Universe, which rule life on Earth. Each law is vividly inspired by true stories of various people and their lives. Her stories are enriched by metaphors, to help understand the individual spiritual laws. This book will show you, in an interesting way, how to achieve a feeling of happiness, fulfillment, prosperity, success and physical and spiritual contentment. If you apply these spiritual laws in every day life, you will discover a key to paradise on Earth.

 • Name: Laws of Universe: A key to Happy Life
 • Author: Diana Cooper
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Paperback
 • Pages: 236
 • EAN:: 9788073368180
 • ISBN: 978-80-7336-818-0
 • Publisher: Fontana
 • Dimensions: 200 x 138 x 22mm|282 g
 • Publication Date: March 2016

Zlatá vstupenka - Bernard Buchard

9 234.00

Zlatá vstupenka

Co kdybyste…dostali zlatou pozvánku, která by vám umožnila začít nový život? Najednou byste viděli svůj život z úplně jiné perspektivy, viděli byste do hlavy lidem, o kterých se domníváte, že vám ublížili, svým nejbližším, kamarádům i třeba jen kolemjdoucím. A zjistili, že je třeba všechno trochu jinak než jste si mysleli a že kolikrát lidi prostě jen dělají jen to… co umí, co si odnesli z rodiny nebo co je život, a někdy třeba i hodně trpké zkušenosti, naučily. Kniha Brendona Bucharda vypráví strhující příběh o osobním zrání hlavního hrdiny a o jeho odvaze změnit vlastní život. Inspiraci v ní nalezne každý čtenář, který někdy snil o druhé šanci.

Brendon Burchard dostal svou „zlatou pozvánku do života“, když před deseti lety přežil těžkou automobilovou nehodu. Považoval to za požehnání a od té doby se ze všech sil snaží pomoci jednotlivcům, týmům i organizacím, aby se dokázali změnit, pokud si myslí, že změnu potřebuji. Patří mezi přední životní kouče, zabývá se problematikou leadershipu a change managementu.

 • Celý název: Zlatá vstupenka
 • Podnázev: Kouzelná vstupenka, která vám umožní začít nový život
 • Autor: Brendon Burchard
 • Druh: Kniha
 • Jazyk: Čeština
 • Vazba: Pevná
 • Počet stran: 288
 • EAN: 9788073703370
 • ISBN: 978-80-7370-337-0
 • Tloušťka: 20 mm
 • Hmotnost: 299 g
 • Nakladatelství: Synergie
 • Rozměr (V׊): 192×123 mm
 • Datum vydání: březen 2015

Golden Ticket: Life’s Golden Ticket

What if you were given a golden ticket to start a new life? Your life would take on a different dimension, you would be able to see life from a different perspective, and you could read the minds of others, those that you believed hurt you, your closest ones, friends or even just random people. You would find out that everything is a bit different to the way you thought it was; that people sometimes do things… as if that is all they know, that they were brought up in a certain way or they had very bitter life experiences. This book by Brendan Burchard is a fascinating story about man’s personal growth and courage to change his life. This book is an inspiration to anyone that ever wished for a second chance in life.

 • Name: Golden Ticket: Life’s Golden Ticket
 • Author: Brendon Burchard
 • Type: A Book
 • Language: Czech
 • Format: Hardcover
 • Pages: 288
 • EAN:: 9788073703370
 • ISBN: 978-80-7370-337-0
 • Publisher: Synergie
 • Dimensions: 192 x 123 x 20mm|299 g
 • Publication Date: March 2015

Váš košík: ( zboží)

Mezisoučet:
Celkem: