Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Manhattan, N.Y. s.r.o. , se sídlem Karla Engliše 3211/1, Praha 5, Smíchov (dále také jen „správce“) pro:
  1. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  2. účely analýz osobních údajů uchazeče / člena umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních uchazečů / členů (tzv. direct mailing);
  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí pro uchazeče/ členy, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností uchazeče / člena obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.
 
Uchazeč / člen má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li uchazeč / člen, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce využíval podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají uchazečů / členů.